Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém
obchode www.serviskoupelnyvbrne.cz a prináležejících
adres pro prodej v rámci území Ceské republiky od 1.1.
2019.
Podmínky blíže vymezují a upresnují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je spolecnost
T.V.P.Servis s. r. o., se sídlem Olomoucká 132,79368 Dvorce, IC: 28602528, a kupujícího
(zákazník, spotrebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavreny v souladu s právním rádem Ceské republiky. Je-li
smluvní stranou spotrebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (c. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochrane spotrebitele (c. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní
stranou nikoli spotrebitel, rídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obcanským
zákoníkem (c. 89/2012 Sb.).
Stanovení pojmu
Prodávající je spolecnost T.V.P.Servis s. r. o., se sídlem Olomoucká 132,79368 Dvorce, IC:
28602528. Prodávající je osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti. Je to podnikatel, který prímo nebo prostrednictvím
jiných podnikatelu dodává kupujícímu výrobky.
Zákazníkem našeho internetového obchodu www.serviskoupelnyvbrne.cz je kupující.
Vzhledem k platné právní úprave se rozlišuje kupující, který je spotrebitelem a kupující, který
spotrebitelem není.
Kupující spotrebitel nebo jen spotrebitel je každý clovek, který mimo rámec své
podnikatelské cinnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotrebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba,
která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou cinností ci pri
samostatném výkonu svého povolání, poprípade osoba, která jedná jménem nebo na úcet
podnikatele.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotrebitel, návrhem k uzavrení kupní smlouvy (nabídkou) je umístení
nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká
odesláním objednávky kupujícím–spotrebitelem a prijetím objednávky prodávajícím. Toto
prijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím,
na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (vcetne dohodnuté ceny)
lze menit nebo rušit pouze na základe dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo na základe
zákonných duvodu.
Pred zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožneno zkontrolovat a menit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a
opravovat chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlacítko „Odeslat objednávku“.
Není-li kupujícím spotrebitel, návrhem na uzavrení kupní smlouvy je odeslaná objednávka
zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavrena momentem dorucení závazného
souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavrením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s temito obchodními
podmínkami, vcetne reklamacního rádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
a reklamacní rád je kupující dostatecným zpusobem pred vlastním uskutecnením objednávky
upozornen a má možnost se s nimi seznámit.
Nepřevzetí dodávky od přepravce, nevyzvednutí dodávky u přepravce
Pokud kupující nepřebere zásilku s objednaný zbožím,a objednávku včas nezrušil,je povinnen uhradit prodávajícímu náklady na zabalení a odeslání zásilky v plné výšši na základě zaslané fa. v případě, že uvedené náklady neuhradí v termínu, výslovně souhlasí potvrzením souhlasu s obchodními podmínkymi s úrokem z prodlení ve výši 20kč denně až do úplného uhrazení nákladů. 
Odstoupení od kupní smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavrena pomocí prostredku komunikace na dálku (v internetovém
obchode), má spotrebitel v souladu s § 1829 odst. 1 obcanského zákoníku právo bez udání
duvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od prevzetí zboží (v prípade, že predmetem kupní
smlouvy je nekolik druhu zboží nebo dodání nekolika cástí, beží tato lhuta ode dne prevzetí
poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno
ve lhute uvedené v tomto odstavci
V prípade, že si spotrebitel preje dle predchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhute
14 dnu, kontaktuje prodávajícího písemne na adresu sídla spol.kde uvede, že odstupuje od smlouvy s
uvedením císla danového dokladu, data nákupu a císla úctu pro vrácení penez.
V prípade, že kupující dle prechozích odstavcu odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající
penežní prostredky prijaté od kupujícího (krome cástky predstavující dodatecné náklady na
dodání zboží vzniklé v dusledku kupující zvoleného zpusobu dodání zboží, který je jiný než
nejlevnejší zpusob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnu od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zpusobem, jakým je prodávající od
kupujícího prijal, pokud kupující neurcí jinak. Prodávající je taktéž oprávnen vrátit plnení
poskytnuté kupujícím již pri vrácení zboží kupujícím ci jiným zpusobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit prijaté penežní prostredky kupujícímu dríve,
než mu kupující vrátí zboží.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhute 14 dnu však nelze chápat jako možnost
bezplatného zapujcení zboží. Spotrebitel v prípade využití práva na odstoupení od smlouvy do
14 dní od prevzetí plnení, musí prodávajícímu do 14 dnu od odstoupení od smlouvy vydat
vše, co na základe kupní smlouvy získal. Pokud je vrácené zboží poškozeno, prípadne narušen
obal u zboží urceného pro prímý styk s potravinami, muže prodávající uplatnit na spotrebiteli
právo na náhradu škody a zapocíst svuj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je
v takovém prípade povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotrebiteli v takovém
prípade vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže prodávající zapocíst své skutecne
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotrebitel v souladu s ustanovením § 1837 obcanského
zákoníku nemá zejména, v prípade smluv:
• o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vuli podnikatele a k
nemuž muže dojít behem lhuty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle prání spotrebitele nebo pro jeho osobu,
• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratne smíseno s
jiným zbožím,
• o dodávce zboží v uzavreném obalu, které spotrebitel z obalu vynal a z hygienických duvodu jej není
možné vrátit.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které již není možné dodat ani
nahradit jiným artiklem nebo pokud se jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred
samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.
Beh lhuty pro vyrízení reklamací je pozastaven v prípade, že prodávající neobdržel veškeré
podklady potrebné pro vyrízení reklamace (cásti zboží, jiných podkladu apod.). Prodávající je
povinen si vyžádat doplnení podkladu od kupujícího v nejkratší možné dobe. Lhuta je od
tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladu kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její cást pred uzavrením
kupní smlouvy, na základe dohody s kupujícím, v techto prípadech: zboží se již nevyrábí
nebo nedodává nebo se výrazným zpusobem zmenila cena dodavatele zboží. V prípade, že
Kupující zaplatil již cást nebo celou cástku kupní ceny, bude mu tato cástka prevedena zpet na
jeho úcet nebo adresu a k uzavrení Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatnovat jakákoliv práva spotrebitele.
Takové zboží splnuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy CR.
Práva z vadného plnení
Práva a povinnosti smluvních stran ohledne práv z vadného plnení se rídí príslušnými obecne
závaznými predpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
zákona c. 89/2012 Sb., Obcanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotrebiteli, že vec pri prevzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá spotrebiteli, že v dobe, kdy spotrebitel vec prevzal,
• má vec vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující ocekával s ohledem na povahu zboží a na základe reklamy jimi
provádené,
• se vec hodí k úcelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se vec tohoto druhu
obvykle používá,
• vec odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo predloze, byla-li jakost nebo
provedení urceno podle smluveného vzorku nebo predlohy,
• je vec v odpovídajícím množství, míre nebo hmotnosti a
• vec vyhovuje požadavkum právních predpisu.
Nemá-li vec výše uvedené vlastnosti, muže spotrebitel požadovat i dodání nové veci bez vad,
pokud to není vzhledem k povaze vady neprimerené, ale pokud se vada týká pouze soucásti
veci, muže spotrebitel požadovat jen výmenu soucásti; není-li to možné, muže odstoupit od
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúmerné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytecného odkladu, má spotrebitel právo na bezplatné odstranení vady. Právo na dodání
nové veci, nebo výmenu soucásti má spotrebitel i v prípade odstranitelné vady, pokud nemuže
vec rádne užívat pro opakovaný výskyt vady po oprave nebo pro vetší pocet vad. V takovém
prípade má spotrebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotrebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové veci bez vad, na
výmenu její soucásti nebo na opravu veci, muže požadovat primerenou slevu. Spotrebitel má
právo na primerenou slevu i v prípade, že mu prodávající nemuže dodat novou vec bez vad,
vymenit její soucást nebo vec opravit, jakož i v prípade, že prodávající nezjedná nápravu v
primerené dobe nebo že by zjednání nápravy spotrebiteli pusobilo znacné obtíže.
Právo z vadného plnení kupujícímu nenáleží, pokud kupující pred prevzetím veci vedel, že
vec má vadu, anebo pokud kupující vadu sám zpusobil.
Spotrebitel je oprávnen uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotrebního zboží v dobe
dvaceti ctyr mesícu od prevzetí. Projeví-li se vada v prubehu šesti mesícu od prevzetí, má se
za to, že vec byla vadná již pri prevzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovedností prodávajícího za vady muže
upravit reklamacní rád prodávajícího.
Náklady na použití komunikacních prostredku na dálku Kupující souhlasí s
použitím komunikacních prostredku na dálku pri uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu pri použití komunikacních prostredku na dálku v
souvislosti s uzavrením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení,
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Ochrana osobních údaju
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony Ceské republiky, zejména se zákonem
o ochrane osobních údaju c. 101/2000 Sb. ve znení pozdejších dodatku a predpisu. Kupující uzavrením smlouvy
souhlasí se zpracováním a shromaždováním svých osobních údaju v databázi prodávajícího po úspešném splnení
smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádrení nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo prístupu ke svým osobním údajum, právo na jejich opravu vcetne dalších
zákonných práv k temto údajum. Osobní údaje je možno na základe písemné žádosti
zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníku jsou plne zabezpeceny proti zneužití.
Osobní údaje zákazníku dodavatel nepredává žádné další osobe. Výjimku predstavují externí
dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku predávány v minimálním rozsahu,
který je nutný pro dorucení zboží.
Záverecná ustanovení
Vyrizování stížností spotrebitelu zajištuje prodávající písemně .Informaci o vyrízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu kupujícího.
Reklamace a vyřízování reklamace se řídí příslušným ustanovením reklamačního řádu.
Prodávající je oprávnen k prodeji zboží na základe živnostenského oprávnení. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údaju vykonává Úrad pro ochranu osobních údaju. Ceská obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona c.
634/1992 Sb., o ochrane spotrebitele, ve znení pozdejších predpisu.
Tyto obchodní podmínky platí ve znení uvedeném na internetových stránkách prodávajícího,
v den uzavrení kupní smlouvy. Objednávka spotrebitele je po svém potvrzení jako uzavrená
smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za úcelem jejího splnení a další
evidence a její stav je prístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavrít v ceském jazyce, prípadne
i v jiných jazycích, pokud to nebude duvodem nemožnosti jejího uzavrení. Nákupem zákazník
souhlasí se zasíláním obchodních sdelení.
Tyto obchodní podmínky spotrebiteli umožnují jejich archivaci a reprodukci. Momentem
uzavrení kupní smlouvy kupující prijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znení
platném v den odeslání objednávky vcetne ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené
objednávce, nebylo-li v konkrétním prípade prokazatelne dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají úcinnosti dne 1. ledna 2019.

» Žádné nové produkty.

Naše Provozovny

Brno - Výdej po dohodě ------------------------------------------------------------- Dvorce Olomoucká 132 , 793 68 Sídlo společnosti , Výdejní místo N.D.